ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

May 24, 2018

Niniejszym informujemy o sposobie przetwarzania danych osobowych przez NEOX s.r.o. Zasady te opisują sposób uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie przetwarzane dane osobowe są traktowane jako ściśle poufne przez NEOX s.r.o. i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dane osobowe znajdują się pod kontrolą i ochroną NEOX s.r.o., a NEOX s.r.o. ustanowił mechanizmy zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.

Poniższy tekst nie dotyczy informacji o podmiotach prawnych (takich jak nazwa handlowa, forma prawna i dane kontaktowe).

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

NEOX s.r.o. ID: 62917927, z siedzibą w Pancířova 1196/2, 143 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC jest administratorem i przetwarzającym dane osobowe; NEOX s.r.o. zbiera, przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe dla celów własnej działalności gospodarczej.

W ramach NEOX s.r.o. dane osobowe są dostępne tylko dla upoważnionych pracowników i tylko w zakresie absolutnie niezbędnym do celów przetwarzania. Duży nacisk kładziemy na politykę bezpieczeństwa w NEOX s.r.o., na poufność naszych pracowników, przestrzeganie naszych wewnętrznych wytycznych i wybór odpowiednich partnerów kontraktowych.

2. Jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzamy?

Dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko, tytuł naukowy, numer identyfikacyjny firmy i numer identyfikacji podatkowej) oraz dane kontaktowe (w szczególności adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail); dodatkowo, dane osobowe zawierają informacje oparte na naszej komunikacji z Tobą. Przekazałeś nam wszystkie wyżej wymienione dane osobowe w ramach naszej współpracy. Dane osobowe są przetwarzane przez NEOX s.r.o. w formie papierowej i / lub elektronicznej.

3. Przyczyny przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez NEOX s.r.o. głównie z powodów prawnych związanych z realizacją umów. Obejmuje to przypadki, w których wykonywane jest zobowiązanie umowne, w tym komunikacja biznesowa i finansowa.

Ponadto dane osobowe są przetwarzane przez NEOX s.r.o. w ramach naszych zobowiązań prawnych wynikających z ustawy (księgowość, odliczenia podatkowe, program wynagrodzeń i sprawy kadrowe, interakcje z organami państwowymi).

Kiedy kandydat składa wniosek o stanowisko w NEOX s.r.o., jego dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej na procedurę selekcyjną, a dane te są wykorzystywane do oceny odpowiednich kandydatów i do dalszej korespondencji.

4. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres absolutnie niezbędny do zapewnienia wszystkich praw wynikających z umowy, tj. przynajmniej na czas trwania stosunku umownego (w tym okres pełnego uregulowania praw i obowiązków wynikających z danej umowy z demonstracją historii stosunku umownego), a ponadto przez czas, w którym NEOX s.r.o. jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych na podstawie obowiązującego ustawodawstwa lub przez czas dozwolony na przetwarzanie danych osobowych w udzielonej przez ciebie zgodzie.

5. Czy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie we wszystkich przypadkach, o ile nie zostało przeprowadzone na podstawie innego tytułu prawnego. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych nie jest dobrowolne, a jego zasadność opiera się na wyżej wymienionych przyczynach prawnych.

6. Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz następujące prawa w stosunku do NEOX s.r.o.:

a. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych
b. Prawo do żądania korekty nieprawidłowo przetworzonych danych osobowych
c. Prawo do usunięcia (w szczególności, jeżeli dane nie są już potrzebne w związku z celem ich przetwarzania; po wycofaniu zgody, na której oparte było przetwarzanie danych osobowych)
d. Prawo do przenoszenia danych osobowych
e. Prawo do wycofania zgody
f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez NEOX s.r.o. 
g. Prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez NEOX s.r.o. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 CZECH REPUBLIC)

Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@neoxcro.com, jeśli chcesz dochodzić swoich praw. NEOX s.r.o. zastrzega sobie prawo do użycia uzasadnionych środków w celu sprawdzenia tożsamości wnioskodawcy. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych. Podejmiemy wszelkie uzasadnione starania w celu dostarczenia, poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych z naszych rejestrów. Odpowiemy na wszelkie roszczenia dotyczące Twoich praw w rozsądnym czasie odpowiadającym możliwościom technicznym i administracyjnym NEOX s.r.o.