Aktualizace Zásad zpracování a ochrany osobních údajů společnosti NEOX s.r.o.

May 15, 2018

Tímto bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti NEOX s.r.o. Tyto zásady popisují, jak Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme. Zároveň Vás chceme ujistit, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností NEOX s.r.o. považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou. Osobní údaje jsou pod kontrolou a ochranou společnosti NEOX s.r.o a společnost NEOX s.r.o. disponuje mechanismy zajišťujícími adekvátní ochranu zpracovávaných osobních údajů před zneužitím.  

Níže uvedené se netýká informací o právnické osobě (jako např. její název, právní forma, kontaktní údaje).

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem a zároveň zpracovatelem je společnost NEOX s r.o., IČ: 62917927, se sídlem Pancířova 1196/2, 143 00 Praha 4, která shromažďuje, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

V rámci společnosti NEOX s.r.o. jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování. Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti NEOX s.r.o., mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr vhodných smluvních partnerů.

 1.  Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Jedná se o identifikační (zejména jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ) a kontaktní údaje (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa), dále pak údaje z naší vzájemné komunikace. Všechny zmíněné osobní údaje jste nám sdělili v rámci naší spolupráce. Osobní údaje jsou společností NEOX s.r.o. zpracovávány v listinné a/nebo v elektronické podobě.

 1. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme zejména z právního důvodu plnění smlouvy. Jedná se o případy, kdy realizujeme smluvní závazek včetně související obchodní a finanční komunikace.

Dále zpracováváme osobní údaje v rámci plnění právních povinností vyplývajících ze zákona (vedení účetnictví, daňové odvody, mzdová a personální agenda, poskytování součinnosti státním orgánům).

V případě zájmu pracovat po společnost NEOX s.r.o. zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu poskytnutého pro účely výběrového řízení a využíváme tyto údaje pro vyhodnocení vhodného kandidáta a následnou korespondenci.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace smluvního vztahu (včetně doby úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy a současného prokázání historie smluvního vztahu) a dále po dobu, po kterou je společnost NEOX s.r.o. povinna uchovávat podle platné legislativy nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

 1. Je zpracování Vašich osobních údajů dobrovolné?

Zpracování osobních údajů je vždy na základě Vašeho souhlasu, pokud není zpracování prováděno na základě jiného právního titulu. V ostatních případě se nejedná o dobrovolné zpracování osobních údajů a jeho zákonnost je podložena výše uvedenými právními důvody.

 1. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Dle platné legislativy máte vůči společnosti NEOX s.r.o. níže uvedená práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu nepřesných zpracovávaných osobních údajů
 3. právo na výmaz (zejména pominul–li účel zpracování, v případě odvolání souhlasu, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány)
 4. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
 5. právo na odvolání souhlasu
 6. právo vznést námitku týkající se zpracování vůči společnosti NEOX s.r.o.
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů ze strany společnosti NEOX s.r.o. k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)

Při realizaci Vašich práv se obraťte na info@neoxcro.com. Společnost NEOX s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele. Veškeré Vaše dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme. Vynaložíme veškerou rozumnou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů z našich záznamů. Reakci na Vaše uplatněná práva provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem společnosti NEOX s.r.o.